Wednesday, March 8, 2017

Bisulfit

bisulfit [lat.], st. ozn. pro hydrogen-siřičitan.

Letoun Blériot XI

Letoun Blériot XI ,,La Manche". se kterým přeletěl Blériot 1909 kanál La Manche

Tuesday, March 7, 2017

Beduín

beduín [arab.], kočovný pastevec a chovatel velbloudů v Arábii a sev. Africe.

Cinew

Cinew, řec. This - staroeg. m. na Nilu (asi 250 km na J od Káhiry); patrně sídlo I. a II. dyn., odtud název Ci-newské království pro dobu jejich vlády. V.t. Egypt starý.

Black more

Black more [blekmór] Richard Dodd-ridge, 1825-1900, angl. romanopisec; autor milostného dobrodružného románu ze 17.st. Loma Dooneocá (zdramatizováno a několikrát zfilmováno), black penny [blek], první poátovní známka na světě, vydaná 6. května 1840 ve Velké Británii, a to jako černá jednopennyová a modrá dvou-pennyová s portrétem královny 5 ik-torie. .

Dolarová diplomacie

dolarová diplomacie, způsob a taktika amer. zahr. politiky, prosazující zájmy USA a amer. monopolů v jiných kap. a rozvojových zemích uplatňováním fin. moci USA, podplácením vysokých státních představitelů a poskytováním půjček, popř. darů.

Depergelace

depergelace [lat.], pochod rozmrzání vedoucí k zániku věčně zmrzlé půdy čili mrzloty.

Monday, March 6, 2017

Derbent

Derbent, přístavní m. v SSSR v RSFSR v Dagestánské ASSR u Kaspického more, 66 000 obyv. Prům. stroj., spotřební. potravinářský.

Carletoo

Carletoo [kárl-], sir Guy, 1724—1808, brít. voják a správní úředník v Kana-

Bracbystochrona

bracbystochrona [řec.], čára spojující body A a B, kterou opíše hmotný bod pohybující se pouze působením zemské tíhy z bodu A (z klidové polohy) do bodu B v nejkratší době. Výsledná křivka je oblouk cykloidy, brachysynklinála [řec.], krátká míso-brachvteleskop [řec ], reflektor, v němž pomocné zrcátko upravuje chod paprsků (do tvaru písmene N) a dalekohled se zkrátí.

Baker

Baker [bejkr], sir Samuel White, 1821 až 1893, brit. cestovatel. 1861—65 a 1870 — 73 prováděl průzkum povodí horního toku Nilu, objevil Albertovo jezero.

-Caen

-Caen [kan], m. v záp. Francii na ř. Orné, 119 500 obyv. Prům. hutní, automobilový', el.tech., chem., text., cuk-rovarnický. Rom. katedrála (11.st.), hrad (ll.st.). Univ. (zal. 1432). -Od ll.st. středisko sev. Normandie. — Po invazi spojeneckých jednotek 6. 6. 1944 místo urputných bojů, pri nichž zničeny středověké památky; 9.7.1944 osvobozeno.

Cap-Haïtien

Cap-Haïtien [kapajsjen], přístavní m. na Haiti u Karibského moře, 46 200 obyv. Vývoz trop. plodin. Nedaleko byl Fort Natividad, nejst. Špan. osada v Americe, zal. 1492 Kolumbem. Capito [ka-] Wolfgang, 1478-1541, vl.jm. Kopfel, něm. protestantský reformátor; od 1523 spolu s Butzenem v čele štrasburské reformace, snažící se

Sunday, March 5, 2017

Bocholt

Bocholt, m. v NSR v Sev. Porýnsku-Vestfálsku u niz. hranic, 49 500 obyv. Prům. text., stroj., el.technický. Bochov, obec v Západoč. kr., okr. Karlovy Vary, 2166 obyv. Prům. stroj., potravinářský. Hist. m. od 1325. Bochum [bó-], m. v NSR, v Sev. Porýn-sku-Vestfálsku v Porúří, 435 800 obyv. Přední středisko prům. těžkého, dále automobilového (Opel), stroj., pivovarnického. Hornické muzeum. Univ. (zal. 1961).

Causa forma lis

causa forma lis [kauza -má-, lat.], formující příčina — filoz. forma, která přistupuje k neurčité látce a činí z ni určitou věc; formulována Aristotelem, causa occaskmalís [kauza okazi-ná-, lat], příležitostná příčina - filoz. všechny konečné věci (hmotné i duševní) jsou pouze příležitostí pro boží působení. Formulována okazionalis-mem ve snaze překonat Descartův dualismus.

Bakoňský les

Bakoňský les, maď. Bakony — kemé pohoří v Maďarsku, v Zadunajském středohoří, sev. od Balatonu, nejvyšší Korishegy, 713 m n.m.

Dobrman

dobrman [něm.], hladkosrsté plemeno služebního psa vyšlechtěné koncem

Bartels Julius

Bartels Julius, 1899-1964. něm.

Belvedér

belvedér [it.], letohrádek, pavilón s krásnou vyhlídkou.

Saturday, March 4, 2017

Cetyl

cetyl [řec.], C16H33 —, jednomocná skupina odvozená od cetanu odtržením atomu vodíku.

Dmytryk Edward

Dmytryk Edward, *1908, amer. Film. režisér; ve 40. letech tvůrce kritických filmů (Křížový výslech, Dej nám tento den); z dalších filmů Vzpoura na lodi Caine, Mladí lvi.

Durdík Vladimír ml.

Durdík Vladimír ml., *1949, sl. herec; od 1971 člen Štátného div. v Košicích, od 1977 SND. Role: Aiiki (Solovič. Strieborný jaguár).

Bourges

Bourges [burž], m. ve stř. Francii, 77 300 obyv. Prům. let., zbrojní, hutni, chem., text., potr., dop. křižovatka. Got. katedrála. Univ. (1463 — 19. století).

Bakšiš

bakšiš [turečtina < perština], spropitné, úplatek, almužna, baktericidy [řec. + lat.], germicidy — látky usmrcující bakterie. Bakterie buď zabíjejí (vliv baktericidní), nebo brzdí jejich množení (vliv bakteriostatický). Dělí se na prostředky dezinfekční, ničící bakterie mimo živý organismus, na antiseptika, usmrcující bakterie na živé tkáni, a na jiné baktericidní látky.

Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank [dojče], ústřední emisní banka NSR se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Zal. 1957. Deutsches Theater [dojčes teá-]. Německé divadlo, v Berlíně; zal. 1883, vedené 1894-1904 režisérem Brah-mem,-1905-33 (s přestávkami) režisérem Reinhardtem, po 2. svět. válce režisérem Langhoffem (1946 — 63). Deitsch-Osterreich [dojč ésterajch], pův. ozn. germanofonních oblastí býv. předlitavské části rak.-uh. monarchie. Deva, m. v Rumunsku, adm. středisko judefu Hunedoara na Maruši, 47 500 obyy. Prům. těžební (v okolí rudy mědi). Dop. křižovatka. Divadlo, muzeum.

Friday, March 3, 2017

Botvinnik

Botvinnik [-ňik] Michail Mojsejevič, *1911, sov. šachový velmistr, mnohonásobný mistr světa, teoretik šachové hry. Představitel uplatnění věd. metod v šachu.

Delirium tremens

delirium tremens [-H-, lat.1, porucha